การตลาดโรงแรมแบบบูรณาการ

ความรู้ที่มีคนอยากได้ แต่ไม่มีที่ไหนเปิดสอน

terry-ihotel

          ในธุรกิจโรงแรมของบ้านเรานั้น ยังต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดไปทำงานอยู่อีกเป็นจำนวนมาก แต่การให้ศึกษาทางด้านนี้โดยตรงแบบจริงๆ จังๆ นั้นยังไม่มีที่ใดเปิดสอน iHotelMarketer.Com จึงนำเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา

register button          ผู้จัดทำขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก ของเว็บไซต์โดยเพื่อมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จัดไว้เฉพาะสมาชิก เขียนคอมเม้นท์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สมัครสมาชิกได้ที่นี่ 

***ถ้าท่านลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางเรา ให้ติดต่อแจ้งผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***

สมาชิกเว็บไซต์ ควร Login เข้าระบบ เพื่ออ่านบทความที่จัดไว้เฉพาะสมาชิกได้

ติดตามเราทาง Facebook ได้ที่ : https://www.facebook.com/hotelmarketer

A+ A A-

หลักการวิเคราะห์ภายในองค์กร

Rate this item
(2 votes)

การวิเคราะห์ภายในองค์กร (Internal Analysis) อย่างรอบด้าน มีความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ หรือความโน้มเอียงเข้าข้างตนเองนั้นเป็นสิ่งที่โรงแรมทั้งหลายพึงจะกระทำเพื่อประเมินศักยภาพของโรงแรมตนเอง และปรับปรุงพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์ในลักษณะนี้ต้องอาศัยข้อมูลและบุคลากรภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ไม่ใช่ให้บุคคลภายนอกมาช่วยวิเคราะห์ให้เพียงฝ่ายเดียว

การวิเคราะห์ภายในองค์กรมีหลากหลายแนวความคิดและทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้ได้ แต่ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันคือทฤษฎีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ของ Michael E.Porter เป็นโมเดลพื้นฐานที่นำมาใช้ในการประเมินศักยภาพเชิงกลยุทธ์ภายในของการแข่งขันองค์กร โดยวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจว่ากระบวนการใดเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือกระบวนการใดเป็นการลดคุณค่าสินค้าและบริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการดังกว่าให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น

porter value chain
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรมใหญ่ๆ ดังนี้
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) คือกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรมสำคัญได้แก่

 • การนำเข้าปัจจัย (Inbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการนำเข้าปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น วัตถุดิบการผลิตและประกอบอาหาร วัตถุดิบในการให้บริการห้องพัก และบริการต่างๆ ที่จัดหาจากภายนอกมาใช้ในโรงแรม เป็นต้น ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ได้แก่ การรับเข้า การเก็บรักษา ระบบคลังสินค้า การนำไปใช้ผลิตหรือให้บริการ การควบคุมสินค้า การคืนสินค้า
 • การปฏิบัติการ (Operations) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการผลิตไปเป็นผลผลิตในลักษณะของสินค้าหรือบริกาต่างๆ เช่น การประกอบอาหาร การจัดเตรียมห้องพักไว้ให้บริการแขก เป็นต้น กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่ แผนการผลิต กระบวนการผลิต การทดสอบ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุหีบห่อให้เหมาะสมและพร้อมที่จะนำออกจำหน่ายหรือให้บริการแก่ลูกค้า
 • การกระจายสินค้า (Outbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าและบริการไปสู่ท้องตลาดหรือส่งมอบให้แก่ลูกค้า เช่นการนำอาหารและเครื่องดื่มออกจำหน่ายแก่ลูกค้าหรือนำส่งยังสถานที่จัดงานที่ได้กำหนดไว้ หรือจัดสรรห้องพัก (Room Allocation) ให้แก่ช่องทางการจำหน่ายห้องพักต่างๆ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่ การจัดการคลังสินค้าที่เป็นผลผลิต การรับคำสั่งซื้อ การจัดสรรปันส่วนสินค้าและบริการ การวางแผนการจัดส่งหรือให้บริการ และการขนส่งหรือการยืนยันการจองห้องพักไปให้ลูกค้า
 • การตลาดแลการขาย (Marketing and Sales) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขายสินค้าและบริการต่างๆ เช่นการหาตลาดใหม่ๆ ให้แก่โรงแรม การขายห้องพักและบริการอื่นๆ ของโรงแรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีรายได้เข้ามาสู่โรงแรม 
 • การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ เช่น การติดตั้ง การอบรมการใช้งาน การรับประกัน การบำรุงรักษา การรับเรื่องร้องเรียน การช่วยเหลือสนับสนุนในการแก้ปัญหา

กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) คือกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับลูกค้า และช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลักให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น ประกอบด้วย 4 กิจกรรมสำคัญคือ

 • โครงสร้างพื้นฐาน (Firm Infastructure) คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างอค์กร การวางแผน การจัดระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี การเงิน รัฐกิจสัมพันธ์ การจัดการคุณภาพ การจัดการข้อมูล
 • การบจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ได้แก่การจัดหาบุคลากร การสรรหาและคัดเลือก การประเมินผล การพัฒนาบุคลากร การให้ผลตอบแทนเป็นค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ การเติบโตในสายงานอาชีพ และการพนักงานสัมพันธ์
 • เทคโนโลยี (Technology Development) ได้แก่การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มารองรับและสนับสนุนงานด้านต่างๆ ภายในโรงแรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลกร ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 • การจัดหา (Procurement) ได้แก่การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วัสดุและสินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วยกิจกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดหา การเสาะแสวงหาผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการ การเจรจาต่อรอง การทำสัญญา

โรงแรมสามารถนำโมเดลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านี้มาใช้ประเมินระดับความมีประสิทธิภาพภายในองค์กรของตนเอง โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรมไปเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม วิเคราะห์ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อนในเชิงกลยุทธ์ และค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการแข่งขัน นำมาประเมินประสิทธิภาพขององค์กร และประสิทธิผลที่ได้จากการจัดสรรทรัพยากร เพื่อนำมาหาข้อที่ควรต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก

Last modified on Thursday, 16 May 2013 15:47
Login to post comments

บทความอื่นๆ

ติดป้ายรางวัลที่หน้าเว็บไซต์ ได้หรือเสีย

ติดป้ายรางวัลที่หน้าเว็บไซต์ ได้หรือเสีย

โรงแรมของคุณเคยเจอไหมที่วันดีคืนดี มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรีวิวด้านท่องเ...

โรงแรมกับงานแสดงสินค้าท่องเที่ยว

โรงแรมกับงานแสดงสินค้าท่องเที่ยว

งานแสดงสินค้าทางด้านการท่องเที่ยว เป็นสถานที่ที่จะช่วยให้โรงแรมมีโอกาสได้แน...

วิกฤติจากรัฐประหารกับการตลาดโรงแรมของไทย

วิกฤติจากรัฐประหารกับการตลาดโรงแรมของไทย

การทำรัฐประหารในประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นวิกฤติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกร...

กลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์ของโรงแรม (Re-Bra…

กลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์ของโรงแรม (Re-Branding)

การ Re-Branding เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่โรงแรมที่ดำเนินธุรกิจมานานนำมาใช้ในการปร...

ตลาดการท่องเที่ยวแบบ Stopover

ตลาดการท่องเที่ยวแบบ Stopover

การท่องเที่ยวแบบ Stopover หรือการแวะท่องเที่ยวระหว่างทางก่อนการเดินทางไปยัง...

อวสานของ OctopusTravel

อวสานของ OctopusTravel

เป็นข่าวที่โด่งดังและช็อคผู้ที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ Oct...

ดูบทความจากป้ายกำกับ

Booking Engine Branding CRM Digital Marketing GDS Internet Marketing Lead Generation Marketing Channels Online Channel Online Channels Online Distribution Channels Online Marketing OTAs Revenue Management Sales Management Sales Promotions Segmentation SEO Social Medias Travel Trade Show Website Marketing กลยุทธ์การขาย กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา การขาย การตลาด การตลาดออนไลน์ การบริหารงานขาย การบริหารรายได้ การบริหารลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาลูกค้า การวิเคราะห์ การสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด การหาลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ช่องทางการตลาด ช่องทางการตลาดและการขาย ตลาดท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภค ส่งเสริมการขาย เทคนิคการขาย เทคโนโลยี แผนการตลาด แผนการตลาดโรงแรม

FourLeaf - Hospitality iPad

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Prev Next Page:

ผู้สนับสนุน

booking2hotel-banner


fourleaf


ads-banner-400x200

 • Comments
 • Tags

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้วันนี้2979
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้3429
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้17989
เดือนนี้เดือนนี้92190
ทั้งหมดทั้งหมด2596095

We have 88 guests and no members online

business-web-designer-icon

บริการ การตลาดและการขาย

 • ที่ปรึกษาการตลาด
 • วางแผนการตลาด
 • ขายห้องพักผ่าน OTAs
 • บริหาร Extranets ของ OTAs

บริการ ฝึกอบรมการตลาดและการขาย

 • การจัดการการขายและช่องทางจัดจำหน่าย
 • การตลาดออนไลน์แบบบูรณาการ
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
 • การให้บริการและการรักษาลูกค้า
 • การบูรณาการใช้งานเทคโนโลยีในธุรกิจ

เวบไซต์ในเครือ iHotel

 • iHotel2011.Com - การบูรณาการ IT & Internet
 • iHotelJobs.Net - ประกาศรับสมัครงาน - หางาน
 • iHotelDirect.Com - ทำเนียบธุรกิจกออนไลน์
 • iHoteliers.Net - สังคมและแวดวงคนโรงแรม
 • iHotelGuru.Com - การบริหารจัดการโรงแรม
 • iHotelMart.Net - แหล่งรวมสินค้ากิจการโรงแรม
 • Chanthaboon.Net - จันทบูรดอทเน็ต

รายละเอียด การติดต่อ

 

iHotel Marketer

2/2 ซอยพระยาตรัง 3 หมู่ที่ 12
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Member Area